Tiếng Anh Mẫu Giáo

Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. 
EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, 
học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.

star star star star star 4.8 (512)
user 2 user 3 user 1
Tiếng Anh Mẫu Giáo
Bài 1: Aa - Bb - Cc
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 2: Dd - Ee - Ff
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 3: Gg - Hh - Ii
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 4: Jj - Kk - Ll
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 5: Mm - Nn - Oo
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 6: Pp - Qq - Rr
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 7: Ss - Tt - Uu - Vv
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 8: Ww - Xx - Yy - Zz
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3