Tiếng Anh Lớp 2

Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. 
EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.

star star star star star 4.8 (512)
user 2 user 3 user 1
Tiếng Anh Lớp 2
Bài 1: Bl - Cl - Fl
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 2: Br - Cr - Fr
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 3: Gl - Pl - Sl
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 4: Dr - Pr - Tr
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 5: Sm - Sn - St - Sw
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 6: Ng - Nk
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 7: Sh - Ch
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 8: Th - Wh
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 9: ee - ea
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 10: oa - ow
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 11: ai -ay
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 12: oi - oy
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 13: ow - ou
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 14: ir - er - ur
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 3
Phát âm 3
Bài 15: ar - or
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2
Bài 16: oo (ngắn) - oo (dài)
Video 1
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 2
Phát âm 2