Cách thay đổi cài đặt mic trong Windows 10

Bước 1: Mở mục “Setting” từ trong cửa sổ bắt đầu (start menu)


Bước 2: Chọn mục “Privacy” để truy cập tất cả mục “privacy settings” của bạn.


Bước 3: Chọn mục Micro từ thanh tác vụ bên trái và sau đó click chọn vào nút “Change”.

Bước 4: Chọn “On” (mở) ở mục “Microphone for this device”


Bước 5: Chọn Turn on “Allow apps to access your microphone”


Bước 6: Cuối cùng trong danh sách ứng dụng, hãy nhớ bật quyền truy cập micro cho mọi ứng dụng bạn muốn cấp quyền truy cập micro của mình.