Tiếng Anh lớp 4

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. 
Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh 
rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

star star star star star 4.8 (512)
user 2 user 3 user 1
Tiếng Anh lớp 4

Unit 1

Nice to see you again.

Rất vui được gặp lại bạn.
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 12
Mẫu câu 10
Phát âm 8
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề các buổi trong ngày

Vocabularymorning, afternoon, evening, night

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề gặp gỡ

Vocabularypupil, tomorrow, see, meet

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Cách nói lời chào và tạm biệt

Sentence PatternsGood morning!, Nice to see you again!, Goodbye!,...  

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Chữ 'l' trong Linda và chữ 'n' trong nine

Phonicslong, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 1

ExtraTopic: "Nice to meet you"

Học ngay

Unit 2

I'm from Japan.

Mình đến từ Nhật Bản.
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 16
Mẫu câu 10
Phát âm 8
Buổi

TỪ VỰNG 01: Quốc gia quốc tịch

VocabularyAmerica, Australia,  England, Japan, Malaysia, Vietnam

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Quốc gia quốc tịch (tiếp)

Vocabulary American, Australian, English, Japanese, Malaysian, Vietnamese

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi và trả lời về quốc gia, quốc tịch

Sentence PatternsWhere are you from?, What nationality are you?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Chữ “j” trong Japan và chữ “v" trong Vietnamese

PhonicsJim, jumpers, jeans, very, Vietnamese, van, Japanese

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 2

ExtraTopic: "I'm from Japan"

Học ngay

Unit 3

What day is it today?

Hôm nay là thứ mấy?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 15
Mẫu câu 10
Phát âm 9
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề các ngày trong tuần

VocabularyMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề các hoạt động trong tuần

VocabularyGo to the zoo, go swimming, visit my grandparents, help my parents

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi và trả lời về thứ và hỏi bạn làm gì vào các ngày trong tuần

Sentence PatternsWhat day is it today?, What do you do on + (name of the day)?,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 3

ExtraTopic: " What day is it today?"

Học ngay

Unit 4

When's your birthday?

Sinh nhật của bạn là khi nào?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 26
Mẫu câu 12
Phát âm 10
Buổi
Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề 6 tháng đầu năm

VocabularyJanuary, February, March, April, May, June

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Chủ đề 6 tháng cuối năm

VocabularyJuly, August, September, October, November, December

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi và trả lời hôm nay là ngày mấy - Hỏi và trả lời về ngày sinh nhật

Sentence PatternsWhat is the date today?, When is your birthday?,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 4

ExtraTopic: "When is your birthday?"

Học ngay

Unit 5

Can you swim?

Bạn có biết bơi không?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 17
Mẫu câu 10
Phát âm 8
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề các hoạt động

Vocabularysing,dance, cook, ride a bike, volleyball, table tennis, play chess

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề các hoạt động (tiếp)

Vocabularyskate, skip, swim, swing, play the piano, play the guitar

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi bạn có thể làm gì

Sentence PatternsWhat can you do?, Can you …?,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 5

ExtraTopic: "Can you swim?"

Học ngay

Review

Review 1

Ôn tập 1 lớp 4
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 1

Bài học thuyết trình 1 lớp 4
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 7
Mẫu câu 8
Phát âm 5

Unit 6

Where's your school?

Trường của bạn ở đâu?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 4
Bài tập 18
Từ vựng 6
Mẫu câu 4
Phát âm 3
Buổi

TỪ VỰNG: các từ về địa điểm

VocabularyStreet, road, village, district, address, primary school,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: câu hỏi và trả lời về địa điểm của trường học và ai học lớp nào

Sentence PatternsWhere’s your school?, What class are you in?,...

Học ngay
Buổi

PHẤT ÂM: các âm sch trong school, sk trong skipping, str trong street

Phonicsschool, scholarship, skipping, skating, stream, street,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 6

ExtraTopic: "Where is your school?"

Học ngay

Unit 7

What do you like doing?

Bạn thích làm gì?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 13
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: các từ về các sở thích

Vocabularydraw pictures, watch TV, listen to music, fly a kite, play badminton,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: các từ về các sở thích (tiếp)

Vocabularycollect stamps, take photographs, read comic books, play a drum,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: các từ về các sở thích (tiếp)

Vocabularyplant a tree, fly in a plane, make models, sail a boat,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: câu hỏi và trả lời về sở thích của ai đó

Sentence PatternsWhat do you like doing?, What’s your hobby?, I like doing....

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: các chữ cái fl trong fly, pl trong plane

Phonicsflick, fly, flute, plant, plum, play,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 7

ExtraTopic: "What do you like doing?"

Học ngay

Unit 8

What subjects do you have today?

Hôm nay bạn có môn học gì?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 11
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các môn học

VocabularySubject, Vietnamese, Maths, English, Science, History,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỪNG 02: Các từ về các môn học (tiếp)

VocabularyGeography, Information technology, Physical Education, Art, Music,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về các môn học và khi nào có môn học nào

Sentence PatternsWhat subjects do you have?, When do you have …?, I have Maths, I have Vietnamese on Monday,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Các chữ cái ct trong subject và cts subjects

PhonicsSubject, Object, Subjects, Objects,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 8

ExtraTopic: "What subjects do you have today?"

Học ngay

Unit 9

What are they doing?

Họ đang làm gì?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 9
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các hoạt động

Vocabularywatch a video, write a dictation, read a text, do exercise,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các hoạt động (tiếp)

Vocabularypaint masks, make paper boats, make paper planes, make a kite, make a puppet,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về ai đó đang làm gì? (số ít và số nhiều)

Sentence PatternsWhat’s he/she doing?, What are they doing?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Các chữ cái sk trong mask và xt trong text

PhonicsAsk, mask, desk, text, next,,,,

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 9

ExtraTopic: "What are they doing?"

Học ngay

Unit 10

Where were you yesterday?

Hôm qua bạn đã ở đâu?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 4
Bài tập 18
Từ vựng 6
Mẫu câu 4
Phát âm 3
Buổi

TỪ VỰNG: Các từ về các địa điểm

Vocabularyat home, at the zoo, on the beach, in the school library, yesterday, water the flowers,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về việc ai đó đã ở đâu và làm gì trong quá khứ

Sentence PatternsWhere were you yesterday?, What did you do yesterday?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Đuôi "ed"

PhonicsListened, watched, painted,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 10

ExtraTopic: "Where were you yesterday?"

Học ngay

Review

Review 2

Ôn tập 2 lớp 4
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Review

Review end of term 1

Ôn tập kì 1 lớp 4
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 2

Bài học thuyết trình 2 lớp 4
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 5
Mẫu câu 7
Phát âm 9

Unit 11

What time is it?

Mấy giờ rồi?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 10
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các hoạt động buổi sáng và buổi trưa

Vocabularyget up, go to school, have breakfast, have lunch, at noon,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các hoạt động buổi chiều và buổi tối

Vocabularygo home, have dinner, do homework, go to bed, midnight,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về thời gian và hoạt động hàng ngày

Sentence PatternsWhat time is it?, What time do you …?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Chữ cái oo trong book và oo trong school

Phonicsnoon, school, soon, food,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 11

ExtraTopic: "What time is it?"

Học ngay

Unit 12

What does your father do?

Bố bạn làm nghề gì?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 13
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về nghề nghiệp

Vocabularyjob, teacher, student, worker, clerk,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về nghề nghiệp (tiếp)

Vocabularydriver, farmer, doctor, nurse,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về: các địa điểm làm việc

Vocabularyhospital, field, factory, office,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp và địa điểm làm việc của ai

Sentence PatternsWhat does your … do?, Where does he/she work?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Các chữ cái ie trong field và ea trong teacher

PhonicsBeautiful, teacher, reading, piece, believe,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 12

ExtraTopic: "What does your father do?"

Học ngay

Unit 13

Would you like some milk?

Bạn có muốn uống sữa không?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 12
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: các từ về đồ ăn

VocabularyChicken, fish, beef, pork, rice, noodles,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về đồ uống

Vocabularyvegetable, milk, lemon, lemonade, juice, orange juice, water,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu về đồ ăn thức uống yêu thích, mời ai đó ăn uống, cách đồng ý và từ chối

Sentence PatternsWhat’s your favorite food/drink?, Would you like some …?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Các âm f trong beef và các âm sh trong fish

PhonicsBeef, leaf, fresh, fish, dish,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 13

ExtraTopic: "Would you like some milk?"

Học ngay

Unit 14

What does he look like?

Anh ấy trông như thế nào?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 11
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về ngoại hình

Vocabularyyoung, old, big, small, strong,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về ngoại hình (tiếp)

Vocabularyfat, slim, tall, short, thin, thick

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời vê ngoại hình và so sánh

Sentence PatternsWhat does he/she look like?, Who’s + comparative?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Chữ cái th trong thin

PhonicsThis, that, thick, thin,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 14

ExtraTopic: "What does he look like?"

Học ngay

Unit 15

When's Children's day?

Tết thiếu nhi vào ngày nào?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 14
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các lễ hội trong năm

VocabularyFestival, children's day, teacher's day, Christmas, new year, Lunar New Year,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các hoạt động trong Tết Âm lịch

Vocabularydecorate, lucky money, make banh chung, wear nice clothes,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về các hoạt động trong Tết Âm lịch (tiếp)

VocabularyFirework, go shopping, visit grandparents, write wishes,...

Học ngay
Buổi

MÃU CÂU: Câu hỏi đáp về thời gian và hoạt động trong các lễ hội

Sentence PatternsWhen is + (festival)?, What do you do at/on + (festival)?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Chữ cái cl trong clothes và fl trong flower

PhonicsClerk, clothes, floor, flower, flute,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 15

ExtraTopic: "When's Children's day?"

Học ngay

Review

Review 3

Ôn tập 3 lớp 4
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 3

Bài học thuyết trình 3 lớp 4
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 7
Mẫu câu 5
Phát âm 9

Unit 16

Let's go to the bookshop.

Chúng ta hãy đến cửa hàng sách nhé.
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 14
Mẫu câu 5
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ chủ đề đồ ăn

Vocabularysweet, chocolate, sweet shop, busy, hungry

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ chủ đề địa điểm

Vocabularybakery, buy, medicine, pharmacy

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ chủ đề địa điểm (tiếp)

Vocabularybook shop, supermarket, swimming pool, film, cinema,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đếm âm tiết trong từ

PhonicsBook, book|shop, ba|ke|ry, su|per|mar|ket,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 16

ExtraTopic: "Let's go to the bookshop"

Học ngay

Unit 17

How much is the T-shirt?

Chiếc áo phông đó bao nhiêu tiền?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 14
Mẫu câu 4
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về quần áo

Vocabularyblouse, jacket, jumper, T-shirt,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về quần áo (tiếp)

Vocabularyshorts, a pair of, trousers, jeans, skirt,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về quần áo (tiếp)

Vocabularyshoe, sock, sandal, scarf, cap,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về giá của quần áo (số ít và số nhiều)

Sentence PatternsHow much is the …?, How much are the …?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm của danh từ có 2 âm tiết về quần áo

Phonics‘Sandals, ‘Trousers, ‘Jumper, ‘Jacket,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 17

ExtraTopic: "How much is the T-shirt?"

Học ngay

Unit 18

What's your phone number?

Số điện thoại của bạn là gì?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 12
Mẫu câu 5
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các hoạt động thư giãn

Vocabularyfree, go skating, go fishing, go for a picnic, enjoy the scenery, go for a walk,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ liên quan đến điện thoại

Vocabularyrelax, speak, mobile phone, call, phone number, call back,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm ở âm tiết thứ hai

PhonicsRe’peat, En’joy, In’vite, Com’plete,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 18

ExtraTopic: "What is your phone number?"

Học ngay

Unit 19

What animal do you want to see?

Bạn muốn xem con vật nào?
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 16
Mẫu câu 4
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về động vật hoang dã

Vocabularyanimal, crocodile, tiger, scary,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về động vật hoang dã (tiếp)

Vocabularykangaroo, fast, elephant, friendly, monkey, funny,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về động vật hoang dã tiếp)

Vocabularygreedy, zebra, beautiful, bear, wonderful, dangerous,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về con vật muốn xem và lý do

Sentence PatternsWhat animal do you want to see?, I like … because .../ I don’t like … because ...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Đánh trọng âm vào âm thứ nhất của các từ 3 âm tiết

Phonics‘Crocodile, ‘Elephant, ‘Wonderful, ‘Beautiful,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 19

ExtraTopic: "What animal do you want to see?

Học ngay

Unit 20

What are you going to do this summer?

Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 10
Mẫu câu 8
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về kỳ nghỉ hè

Vocabularyprepare, summer, summer holidays, sea, go on a boat cruise,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về kỳ nghỉ hè (tiếp)

Vocabularybuild sandcastles, seafood, delicious, hotel, stay in a hotel,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về địa điểm và hoạt động mà một người đã lên kế hoạch

Sentence PatternsWhere are you going this summer?, What are you going to do?,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK - Chủ đề: "Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?"

I-speakTopic: "What are you going to do this summer?"

Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 4 unit 20

ExtraTopic: "What are you going to do this summer?"

Học ngay

Review

Review 4

Ôn tập 4 lớp 4
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Review

Review end of term 2

Ôn tập kì 2 lớp 4
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 4

Bài học thuyết trình 4 lớp 4
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 9
Mẫu câu 7
Phát âm 8