Tiếng Anh lớp 5

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. 
Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh 
rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

star star star star star 4.8 (198)
user 2 user 3 user 1
Tiếng Anh lớp 5

Unit 1

What's your address?

Địa chỉ của bạn là gì?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 15
Mẫu câu 10
Phát âm 10
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề mô tả nơi chốn

Vocabularyhometown, pretty, quiet, modern, crowded

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề địa chỉ

Vocabularyaddress, flat, floor, avenue, lane, tower

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi về địa chỉ và nơi ở của bạn

Sentence PatternsWhat's your address?, What's is the ... like?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics‘City, ‘Village, ‘Mountains, ‘Tower

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 1

ExtraTopic: "What is your address?"

Học ngay

Unit 2

I always get up early. How about you?

Mình luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 17
Mẫu câu 12
Phát âm 12
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề các hoạt động

VocabularyBrush the teeth, wash the face, do morning exercise, go camping

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề các hoạt động ( tiếp)

Vocabularysurf the internet, look for information, talking online, have a project

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các trạng từ chỉ tần suất

Vocabularyalways, usually, often, sometimes, once

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics‘always, ‘usually, ‘often, ‘sometimes

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 2

ExtraTopic: "I always get up early. How about you?"

Học ngay

Unit 3

Where did you go on holiday?

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 21
Từ vựng 16
Mẫu câu 10
Phát âm 10
Buổi

TỪ VỰNG 01: Chủ đề kì nghỉ

Vocabularyancient town, province, imperial city, seaside, island

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Chủ đề phương tiện đi lại

Vocabularymotorbike, bus, train, coach, airport , railway, underground

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi và trả lời bạn đi đâu vào kì nghỉ - Bạn đi đến đó như thế nào

Sentence PatternsWhere do you go on holiday?, How did you get there?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics‘motorbike , ‘underground, ‘holiday, ‘family

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 3

ExtraTopic: "Where did you go on holiday?"

Học ngay

Unit 4

Did you go to the party?

Bạn có đi dự tiệc không?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 20
Mẫu câu 12
Phát âm 12
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ chủ đề bữa tiệc

Vocabularyinvite, enjoy, funfair, join, cartoon, chat, present,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các động từ quá khứ

Vocabulary bought, gave, ate, drank, sang,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03:Các động từ quá khứ (tiếp)

Vocabulary did, had, went, thought,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi bạn đi dự tiệc phải không - Hỏi bạn làm gì ở bữa tiệc

Sentence PatternsDid you …?, What did you do at the party?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics‘party , ‘Sunday, en’joyed, In’vite,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 4

ExtraTopic: "Did you go to party?"

Học ngay

Unit 5

Where will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 24
Từ vựng 13
Mẫu câu 10
Phát âm 11
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ chủ đề kì nghỉ

Vocabularyexplore caves, build sandcastle, sunbathe,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các giới từ

Vocabulary in, on, at, by,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 01: Hỏi và trả lời bạn sẽ ở đâu

Sentence PatternsWhere will you be …?, I think I’ll be …

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 02: Hỏi và trả lời bạn sẽ làm gì

Sentence PatternsWhat will you do …?, I think I’ll …

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics‘seaside, ‘islands, ‘countryside,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 5

ExtraTopic: "Where will you be this weekend?"

Học ngay

Review

Review 1

Ôn tập 1 lớp 5
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 1

Bài học thuyết trình 1 lớp 5
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 7
Mẫu câu 5
Phát âm 9

Unit 6

How many lessons do you have today?

Bạn có bao nhiêu tiết học hôm nay?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 20
Từ vựng 11
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Ôn tập các ngày trong tuần

VocabularyMonday, Tuesday, Wednesday,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Ôn tập cụm trạng từ chỉ tần suất

VocabularyOnce, twice, three times a week,...

Học ngay
Buổi

MÂU CÂU: câu hỏi đáp về số lượng và tần suất các tiết học trong tuần

Sentence PatternsHow many lessons do you have today?, How often do you have ….?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm cho câu

PhonicsThere are ‘seven ‘cakes on the ‘table!, ‘How many ‘lessons do you ‘have to’day?,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 6

ExtraTopic: "How many lessons do you have today?"

Học ngay

Unit 7

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh như thế nào?
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
Video 6
Bài tập 23
Từ vựng 8
Mẫu câu 4
Phát âm 0
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: câu hỏi đáp về cách học và lí do học tiếng Anh

Sentence PatternsHow do you practise …?, Why do you learn English …?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm cho câu (tiếp)

PhonicsHow ‘do you practice speaking?, ‘Why do you ‘learn ‘English?

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 7

ExtraTopic: "How do you learn English?"

Học ngay

Unit 8

What are you reading?

Bạn đang đọc gì vậy?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 23
Từ vựng 15
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về nhân vật trong truyện

VocabularyCharacter, police, brave, smart, clever, borrow, 

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về nhân vật trong truyện (tiếp)

VocabularyGhost stories, kind, generous, fairy tale, gentle,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về nhân vật trong truyện (tiếp)

VocabularyFox, crow, funny, hard working,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về sách và nhân vật trong truyện

Sentence PatternsWhat are you reading?, What’s … like?,...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm cho câu (tiếp)

Phonics‘What are you ‘reading?, I’m ‘reading the ‘Fox and the ‘Crow

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 8

ExtraTopic: "What are you reading?"

Học ngay

Unit 9

What did you see at the zoo?

Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 23
Từ vựng 15
Mẫu câu 5
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các loài vật trong sở thú

VocabularyPython, quietly, lion, roar, loudly,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các loài vật trong sở thú (tiếp)

VocabularyPeacock, beautifully, jump, gorilla, intelligent,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về các loài vật trong sở thú (tiếp)

VocabularyPanda, slowly, spray, trunk, elephant

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về các loài vật và hoạt động trong sở thú

Sentence PatternsWhat did you see at the zoo?, What did the … do when you were there?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm cho câu (tiếp)

Phonics‘When did you ‘go to the ‘zoo?, I ‘went there ‘yesterday.

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay

Unit 10

When will Sports Day be?

Ngày hội thể thao sẽ là khi nào?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 20
Từ vựng 9
Mẫu câu 4
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các ngày lễ và cuộc thi

VocabularyIndependence Day, running competition, singing contest,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ các ngày lễ và cuộc thi (tiếp)

VocabularySports day, running races, jumping competitions, football match, table tennis,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về các sự kiện ở trường và hoạt động vào ngày Hội Thể Thao

Sentence PatternsWhen will … be?, What are you going to do on Sports Day?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách đánh trọng âm cho câu (tiếp)

Phonics‘’When will ‘Sports ‘Day ‘be?, It’ll be on ‘Saturday

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 10

ExtraTopic: "When will Sport Day be?"

Học ngay

Review

Review 2

Ôn tập 2 lớp 5
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Review

Review end of term 1

Ôn tập cuối kì 1 lớp 5
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 2

Bài học thuyết trình 2 lớp 5
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 8
Mẫu câu 5
Phát âm 4

Unit 11

What's the matter with you?

Bạn bị sao thế?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 7
Bài tập 25
Từ vựng 14
Mẫu câu 7
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các vấn đề sức khỏe thường gặp

VocabularyA high temperature, fever, pain, headache, backache,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các vấn đề sức khỏe thường gặp (tiếp)

VocabularyEarache, stomach ache, cough, sore throat,... 

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về các vấn đề sức khỏe thường gặp (tiếp)

Vocabularytoothache, dentist, sweets, carry heavy things, take a rest

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 01: Câu hỏi đáp về những vấn đề sức khỏe thường gặp

Sentence PatternsWhat’s the matter with you?, I have ...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Cách xuống giọng trong câu.

PhonicsWhat’s the matter with you? ↘, I have a headache. ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 11

ExtraTopic: "What's the matter with you?"

Học ngay

Unit 12

Don't ride your bike too fast!

Đừng đạp xe quá nhanh!
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 7
Bài tập 25
Từ vựng 17
Mẫu câu 3
Phát âm 4
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về những vật nguy hiểm ở nhà

Vocabularyknife, cut, stove, burn, match,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ những hoạt động nguy hiểm ở nhà (tiếp)

Vocabularyrun down, stairs (upstairs), break, leg, scratch, roll off, balcony, cabbage.

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 02: Hỏi và trả lời về lý do không làm điều gì đó

Sentence PatternsWhy shouldn't I ...?, Because you may ... .

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu

PhonicsDon’t play with the knife! ↘, Ok, I won’t ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 12

ExtraTopic: "Don't ride your bike too fast!"

Học ngay

Unit 13

What do you do in your free time?

Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 19
Từ vựng 10
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các hoạt động trong thời gian rảnh

VocabularySurvey, free time, surf the internet, go to the cinema, do karate,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các hoạt động trong thời gian rảnh (tiếp)

Vocabularygo fishing, swimming, forest, go hiking, return,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về hoạt động trong thời gian rảnh của một người hoặc một gia đình

Sentence PatternsWhat do you do in your free time?, What does your … do in his/her free time?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhat do you do in your free time? ↘, I surf the internet. ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 13

ExtraTopic: "What do you do in your free time?"

Học ngay

Unit 14

What happened in the story?

Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 22
Từ vựng 27
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về cách kể một câu chuyện

VocabularyFirst, order, seed, watermelon, grow, exchange, far away

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về cách kể một câu chuyện (tiếp)

Vocabularynext, prince, princess, castle, surprised, get married

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về cách kể một câu chuyện (tiếp)

Vocabularyin the end, greedy, intelligent, kind, beak, stupid, roof, ground, shook, drop, pick up, folk tale, honest, wise

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhat happened in the story? ↘, First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 14

ExtraTopic: "What happened in the story?"

Học ngay

Unit 15

What would you like to be in the future?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 19
Từ vựng 18
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các nghề nghiệp

Vocabularyfuture, past, present, grow up, leave school, pilot, writer, plane

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về các nghề nghiệp (tiếp)

Vocabularypatient, architect, design, astronaut, look after, space, spaceship, fly, children, building

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Hỏi đáp về ước muốn nghề nghiệp tương lai của một người

Sentence PatternsWhat would you like to be in the future?, I’d like to be a/an …

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhat would you like to be in the future? ↘, I’d like to be a nurse. ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 15

ExtraTopic: "What would you like to be in the future?"

Học ngay

Review

Review 3

Ôn tập 3 lớp 5
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 3

Bài học thuyết trình 3 lớp 5
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 5
Mẫu câu 7
Phát âm 9

Unit 16

Where's the post office?

Bưu điện ở đâu?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 6
Bài tập 22
Từ vựng 13
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về các địa điểm

VocabularyTheatre, museum, stadium, post card, bus stop,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về vị trí các địa điểm (tiếp)

VocabularyNext to, opposite, on the corner, between,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về cách chỉ đường

VocabularyLeft, Go along the street, right, go straight ahead,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về địa điểm và phương tiện giao thông

Sentence PatternsExcuse me, where’s the …?, How can I get to …?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhere’s the post office? ↘, It’s opposite the stadium.. ↘,...

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 16

ExtraTopic: "Where's the post office?"

Học ngay

Unit 17

What would you like to eat?

Bạn muốn ăn gì?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 6
Bài tập 22
Từ vựng 18
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về đồ ăn

VocabularySausage, egg, butter, apple, banana, grape,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ về đồ ăn (tiếp)

Vocabularya bowl of rice, a bowl of noodles, a packet of biscuits, hungry, a bar of chocolate

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 03: Các từ về đồ ăn (tiếp)

Vocabularya glass of orange juice, a carton of milk, thirsty, a bottle of water

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về loại đồ ăn thức uống và số lượng

Sentence PatternsWhat would you like to eat/drink?, How many/much … do you eat/drink everyday?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhat would you like to eat? ↘, please. ↗

Học ngay
Buổi

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK - Chủ đề: "Bạn muốn ăn gì?"

I-speakTopic: "What would you like to eat?"

Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 17

ExtraTopic: "What would you like to eat?"

Học ngay

Unit 18

What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Video 5
Bài tập 19
Từ vựng 13
Mẫu câu 5
Phát âm 2
Buổi

TỪ VỰNG 01: Các từ về thời tiết

VocabularyForecast, tomorrow, snow / snowy, windy, foggy,...

Học ngay
Buổi

TỪ VỰNG 02: Các từ các mùa và thời tiết

VocabularySeason, spring, summer, autumn, winter, dry, wet,warm / cool,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi và trả lời về thời tiết và mùa

Sentence PatternsWhat will the weather be like tomorrow?, What’s … like in your country?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Ngữ điệu khi nói câu hỏi và trả lời về thời tiết

PhonicsWhat will the weather be like tomorrow? ↘, It will be hot and sunny. ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 18

ExtraTopic: "What will the weather be like tomorrow?"

Học ngay

Unit 19

Which place would you like to visit?

Bạn muốn đến tham quan nơi nào?
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Video 5
Bài tập 19
Từ vựng 6
Mẫu câu 4
Phát âm 2
Buổi
Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

MẪU CÂU: Câu hỏi đáp về địa điểm một người muốn đến và ý kiến của một người về một địa điểm

Sentence PatternsWhich place would you like to visit, … or …?, What do you think of …?

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Học về ngữ điệu khi nói câu (tiếp)

PhonicsWhich place would you like to visit↘, I’d like to visit Thien Mu Pagoda ↘

Học ngay
Buổi
Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 19

ExtraTopic: "Which place would you like to visit?"

Học ngay

Unit 20

Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Cuộc sống ở đâu sôi động hơn, ở thành phố hay nông thôn?
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Buổi

TỪ VỰNG: Các từ về miêu tả nơi chốn

Vocabularynoisy, busy, expensive, exciting, peaceful,...

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 01: So sánh các địa điểm sử dụng tính từ ngắn

Sentence PatternsWhich one is …, … or …?, I think …

Học ngay
Buổi

MẪU CÂU 02: So sánh các địa điểm sử dụng tính từ dài

Sentence PatternsWhich one is more …, … or …?, I think ...

Học ngay
Buổi

PHÁT ÂM: Ngữ điệu khi nói câu so sánh

PhonicsWhich one is bigger, ↘ London ↗ or Hue? ↘, I think London is. ↘

Học ngay
Buổi

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK - Chủ đề: "Cuộc sống ở đâu sôi động hơn, ở thành phố hay nông thôn?"

I-speakTopic: "Which one is more exciting, life in the country or life in the countryside?"

Học ngay
Buổi

Bài tập bổ sung lớp 5 unit 20

ExtraTopic: "Which one is more exciting, life in the country or life in the countryside?"

Học ngay

Review

Review 4

Ôn tập 4 lớp 5
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Review

Review end of term 2

Ôn tập cuối kì 2 lớp 5
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Bài tập 5
Từ vựng 5
Mẫu câu 5
Phát âm 5

Presentation

Presentation 4

Bài học thuyết trình 4 lớp 5
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Adam Lewis

Adam Lewis

Giám đốc đào tạo EDUPIA
Bài tập 3
Từ vựng 6
Mẫu câu 8
Phát âm 5