Trọn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 1 Cho Bé | Edupia Pro (Edupia Tutor)


Lớp 1 là thời điểm các bé học sinh mới bắt đầu tiếp cận với việc học tiếng Anh, vì vậy sẽ có rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình khởi đầu này. Để giúp các bé có được một nền tảng tốt để bắt đầu việc học tiếng anh lớp 1 thuận lợi, việc xây dựng bộ từ vựng căn bản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình. Hình thành bộ từ mới tiếng anh lớp 1 cho trẻ sẽ giúp các bé dễ theo dõi cũng như bổ trợ cho việc ghi nhớ tốt hơn.

Lớp 1 là thời điểm các bé học sinh mới bắt đầu tiếp cận với việc học tiếng Anh, vì vậy sẽ có rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình khởi đầu này. Để giúp các bé có được một nền tảng tốt để bắt đầu việc học tiếng anh lớp 1 thuận lợi, việc xây dựng bộ từ vựng căn bản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình. Hình thành bộ từ mới tiếng anh lớp 1 cho trẻ sẽ giúp các bé dễ theo dõi cũng như bổ trợ cho việc ghi nhớ tốt hơn.

Hôm nay, Edupia Pro (Edupia Tutor) sẽ chia sẻ tới các ba mẹ và các bé trọn bộ từ vựng tiếng anh lớp 1 theo các chủ đề thông dụng nhất. Hãy cùng khám phá ngay và áp dụng chúng vào việc học tiếng Anh của bé nhà bạn nhé!

Mục Lục [Ẩn]

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về màu sắc

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về màu sắc

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về màu sắc

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Black /blæk/ màu đen
Blue /bluː/ màu xanh nước biển
Brown /braʊn/ màu nâu
Green /griːn/ màu xanh lá cây
Orange /ˈɒrɪnʤ/ màu da cam
Pink /pɪŋk/ màu hồng
Purple /ˈpɜːpl/ màu tím
Red /rɛd/ màu đỏ
White /waɪt/ màu trắng
Yellow /ˈjɛləʊ/ màu vàng

 

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về gia đình

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về gia đình

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về gia đình

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Father/ Dad /ˈfɑːðə/, /dæd/ cha/ bố
Mother/ Mom /ˈmʌðə/, /mɒm/ mẹ/ má
Younger brother /ˈjʌŋə/ /ˈbrʌðə/ em trai
Older/ Elder brother /ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈbrʌðə/ anh trai
Younger sister /ˈjʌŋə/ /ˈsɪstə/ em gái
Older/ Elder sister /ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈsɪstə/ chị gái
Twin brother/ sister /twɪn/ /ˈbrʌðə/, /ˈsɪstə/ anh/ chị em sinh đôi
Baby /ˈbeɪbi/ em bé
Grandfather /ˈgrændˌfɑːðə/ ông
Grandmother /ˈgrænˌmʌðə/
Cousin /ˈkʌzn/ anh em họ
Uncle /ˈʌŋkl/ chú hoặc bác hoặc cậu (anh em của cha mẹ là con trai)
Aunt/ Aunty /ɑːnt/, /ˈɑːnti/ cô/ dì/ mợ/ thím (anh em của cha mẹ là con gái)
Parents /ˈpeərənts/ cha mẹ
Son /sʌn/ con trai
Daughter /ˈdɔːtə/ con gái
Great grandfather /greɪt/ /ˈgrændˌfɑːðə/ cụ ông
Great grandmother /greɪt/ /ˈgrænˌmʌðə/ cụ bà

 

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về trái cây

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về trái cây

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về trái cây

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Apple /ˈæpl/ quả táo
Avocado /ˌævəʊˈkɑːdəʊ/ quả bơ
Banana /bəˈnɑːnə/ quả chuối
Coconut /ˈkəʊkənʌt/ quả dừa
Cherry /ˈʧɛri/ anh đào
Dragon fruit /ˈdrægən/ /fruːt/ thanh long
Durian /ˈdʊr.i.ən/ sầu riêng
Fig /fɪg/ quả sung
Grapes /greɪps/ quả nho
Guava /ˈgwɑːvə/ quả ổi
Jackfruit /ˈdʒæk.ˌfruːt/ quả mít
Lemon /ˈlɛmən/ quả chanh
Longan /ˈlɔŋ.ɡən/ quả nhãn
Mango /ˈmæŋgəʊ/ quả xoài
Papaya /pəˈpaɪə/ đu đủ
Peach /piːʧ/ quả đào
Pear /peə/ quả lê
Persimmon /pɜː.ˈsɪ.mən/ quả hồng
Pineapple /ˈpaɪnˌæpl/ quả dứa
Pomelo /ˈpɒmɪləʊ/ quả bưởi
Soursop /ˈsɑʊ.ər.ˌsɑːp/ mãng cầu
Star apple /stɑːr/ /ˈæpl/ vú sữa
Star fruit /stɑː/ /fruːt/ quả khế
Strawberry /ˈstrɔːbəri/ quả dâu tây
Sugar cane /ˈʃʊgə/ /keɪn/ mía
Tangerine /ˌtænʤəˈriːn/ quả quýt
Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/ quả dưa hấu

 

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về đồ vật

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về đồ vật

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về đồ vật

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Bed /bɛd/ cái giường ngủ
Bench /bɛnʧ/ ghế bành
Bin /bɪn/ thùng rác
Blanket /ˈblæŋkɪt/ chăn, mền
Bookshelf /ˈbʊkʃɛlf/ giá sách
Bowl /bəʊl/ bát
Broom /brʊm/ chổi
Clock /klɒk/ đồng hồ
Clothing /ˈkləʊðɪŋ/ quần áo
Comb /kəʊm/ cái lược
Cup /kʌp/ cốc
Chair /ʧeə/ cái ghế
Face towel /feɪs/ /ˈtaʊəl/ khăn mặt
Fan /fæn/ cái quạt
Flower /ˈflaʊə/ hoa
Lights /laɪts/ đèn
Mirror /ˈmɪrə/ gương
Pan /pæn/ chảo
Piano /pɪˈænəʊ/ đàn piano
Picture /ˈpɪkʧə/ bức tranh
Pillow /ˈpɪləʊ/ cái gối
Plate /pleɪt/ đĩa
Pot /pɒt/ nồi
Sofa /ˈsəʊfə/ ghế sô-fa
Table /ˈteɪbl/ bàn
Telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ điện thoại bàn
Television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ tivi
Vase /vɑːz/ lọ hoa

 

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về số đếm

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về số đếm

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về số đếm

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Zero /ˈzɪərəʊ/ không
One /wʌn/ một
Two /tuː/ hai
Three /θriː/ ba
Four /fɔː/ bốn
Five /faɪv/ năm
Six /sɪks/ sáu
Seven /ˈsɛvn/ bảy
Eight /eɪt/ tám
Nine /naɪn/ chín
Ten /tɛn/ mười
Eleven /ɪˈlɛvn/ mười một
Twelve /twɛlv/ mười hai
Thirteen /ˈθɜːˈtiːn/ mười ba
Fourteen /ˈfɔːˈtiːn/ mười bốn
Fifteen /ˈfɪfˈtiːn/ mười lăm
Sixteen /ˈsɪksˈtiːn/ mười sáu
Seventeen /ˈsɛvnˈtiːn/ mười bảy
Eighteen /ˌeɪˈtiːn/ mười tám
Nineteen /ˈnaɪnˈtiːn/ mười chín
Twenty /ˈtwɛnti/ hai mươi
Twenty-one /ˈtwɛnti/-/wʌn/ hai mốt
Twenty-two /ˈtwɛnti/-/tuː/ hai hai
Twenty-three /ˈtwɛnti/-/θriː/ hai ba
Thirty /ˈθɜːti/ ba mươi
Forty /ˈfɔːti/ bốn mươi
Fifty /ˈfɪfti/ năm mươi
Sixty /ˈsɪksti/ sáu mươi
Seventy /ˈsɛvnti/ bảy mươi
Eighty /ˈeɪti/ tám mươi
Ninety /ˈnaɪnti/ chín mươi
One hundred, a hundred /wʌn/ /ˈhʌndrəd/, /ə/ /ˈhʌndrəd/ một trăm
One hundred and one, a hundred and one /wʌn/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/, /ə/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/ một trăm lẻ một hoặc một trăm linh một
Two hundred /tuː/ /ˈhʌndrəd/ hai trăm
Three hundred /θriː/ /ˈhʌndrəd/ ba trăm
One thousand, a thousand /wʌn/ /ˈθaʊzənd/, /ə/ /ˈθaʊzənd/ một nghìn
Two thousand /tuː/ /ˈθaʊzənd/ hai nghìn

 

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về học tập

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về học tập

Từ vựng tiếng anh lớp 1 về học tập

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Backpack /ˈbækˌpæk/ ba lô
Bag /bæg/ cặp sách
Ballpoint /ˈbɔːlˌpɔɪnt/ bút bi
Beaker /ˈbiːkə/ cốc bêse (dùng trong phòng thí nghiệm)
Binder /ˈbaɪndə/ bìa rời (báo, tạp chí)
Blackboard /ˈblækbɔːd/ bảng đen
Board /bɔːd/ bảng
Book /bʊk/ vở
Bookcase/ Bookshelf /ˈbʊkkeɪs// /bʊk/ /ʃɛlf/ giá để sách
Draft paper /drɑːft/ /ˈpeɪpə/ giấy nháp
Duster /ˈdʌstə/ khăn lau bảng
Eraser/ Rubber /ɪˈreɪzə// /ˈrʌbə/ cái tẩy
Index card /ˈɪndɛks/ /kɑːd/ giấy ghi có dòng kẻ

 

Bài viết trên đây đã tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1 theo từng chủ đề cơ bản và thông dụng thường gặp nhất dành cho các bé. Hy vọng rằng với những kiến thức mà Edupia Pro (Edupia Tutor) đã chia sẻ trong bài viết sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể trau dồi vốn từ vựng tiếng anh cho bé lớp 1 một cách hiệu quả. Chúc các quý vị phụ huynh và các con có những giờ học thật hứng thú!

Giới thiệu chương trình gia sư tiếng Anh Edupia Pro (Edupia Tutor) | Nhận quà vô hạn

Giới thiệu chương trình gia sư tiếng Anh Edupia Tutor

Giới thiệu chương trình gia sư tiếng Anh Edupia Pro (Edupia Tutor)

Với mong muốn lan tỏa chương trình học tiếng Anh gia sư chất lượng cao dành cho học sinh từ lớp 1-9 và dành tặng những phần quà giá trị hấp dẫn đến nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa, Thầy cô Edupia Tutor rất mong nhận được sự đồng hành của ba mẹ bằng cách giới thiệu chương trình tiếng Anh gia sư tại Edupia Pro (Edupia Tutor) đến bạn bè, người thân. Phụ huynh chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân về chương trình Gia sư Tiếng Anh Online, sau đó để lại thông tin giới thiệu theo đường LINK này. Chỉ cần bạn bè đăng ký học thành công là phụ huynh sẽ nhận được quà từ chương trình. Chi tiết về chương trình phụ huynh có thể tham khảo NGAY TẠI ĐÂY.

Khóa học Edupia Tutor Starter dành cho học sinh lớp 1

Chương trình tiếng Anh của Gia sư Edupia Pro (Edupia Tutor) được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo trẻ lớp 1 có được niềm vui trong suốt quá trình học. Phụ huynh cũng có thể tin tưởng vào các kỹ năng mà con họ sẽ có được trong suốt Khóa học Edupia Tutor Starter dành cho học sinh lớp 1 vì khóa học này cũng tập trung nhiều vào không chỉ việc dạy tiếng anh lớp 1, mà còn cả việc rèn luyện tư duy logic, tư duy phản biện giúp trẻ tiến xa hơn trên con đường học tập.

Khóa học Edupia Tutor Starter dành cho học sinh lớp 1

Khóa học Edupia Tutor Starter dành cho học sinh lớp 1

Chương trình dạy kèm tiếng Anh của Gia sư Edupia mang đến trải nghiệm học tập đa phương thức sử dụng mô hình 1 giáo viên – 2 học sinh, học tập hàng tuần thông qua Classin. Đồng thời, học viên có thể được đào tạo đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hàng ngày trên ứng dụng. Khóa học Edupia Tutor Starter dành cho học sinh lớp 1 được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục, với lộ trình riêng cho từng học sinh và định hướng đầu ra dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về giảng dạy.

Phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp chương trình gia sư tiếng anh chất lượng cao Edupia Tutor ngay TẠI ĐÂY để con em mình có cơ hội kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh miễn phí thông qua các buổi trải nghiệm trong các chương trình tiếng Anh chất lượng.

CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ TIẾNG ANH ONLINE CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 1-9
– Mô hình lớp học đặc biệt 1:2 (1 giáo viên – 2 học sinh), hình thức học sinh động
– Bám sát chương trình SGK và định hướng luyện thi Cambridge
– Lộ trình học tập cá nhân hóa, phát triển toàn diện 4 kỹ năng
– Bứt phá kỹ năng Nói chỉ sau 3 tháng- Cam kết chất lượng đầu ra
>> Đăng ký học thử và kiểm tra năng lực tiếng Anh MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY!
Hotline hỗ trợ: 096 132 0011

Bài viết liên quan

other-news-1

100 Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Theo Chủ Đề Cơ Bản

ClockIcon 28/02/2024

Sau khi kết thúc năm học lớp 3 và chuẩn bị vào năm học lớp 4, các bạn nhỏ sẽ cần được trang bị, hỗ trợ đầy đủ từ kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để bắt đầu năm học thuận lợi nhất. Bên cạnh các kiến thức về ngữ pháp, các từ vựng tiếng Anh lớp 4 cũng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt toàn bộ chương trình học tiếng Anh lớp 4 của các bạn nhỏ.

other-news-1

Nên cho bé học ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 theo phương pháp nào?

ClockIcon 31/08/2021

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 là những kiến thức ngữ pháp vỡ lòng, khởi đầu cho hành trình chinh phục Tiếng Anh của bé. Vì là nền tảng đầu tiên nên phần kiến thức này cần được củng cố chắc chắn. Vậy nên áp dụng phương pháp nào để trẻ có thể nắm chắc ngữ pháp Tiếng Anh ngay từ khi học lớp 1?

other-news-1

Học tiếng anh lớp 1 online với Edupia – Học tiếng Anh chưa bao giờ thú vị đến thế!

ClockIcon 31/08/2021

Mặc dù ở lứa tuổi mầm non, các phụ huynh đã cho con làm quen với Tiếng Anh này qua sách báo, các lớp tiếng Anh năng khiếu... tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức làm quen mà chưa có lộ trình bài bản rõ ràng. Giờ đây, phụ huynh có thể cho con Học tiếng anh lớp 1 online với Edupia để cung cấp cho con một lộ trình rõ ràng, tạo cho con hứng thú với việc học ngoại ngữ. Hãy xem Edupia sẽ mang đến cho con những điều thú vị gì nhé

other-news-1

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 1 theo chủ đề giúp bé học hiệu quả

ClockIcon 31/08/2021

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 1 mà phụ huynh có thể tham khảo. Ngoài ra, phụ huynh có thể lựa chọn các khóa học của Edupia để cập nhật cho con hệ thống từ vựng đầy đủ và bài bản nhất!